Tipy do výučby

Schopnosť samostatného učenia sa v tomto rýchlo sa meniacom svete stáva kľúčovou záležitosťou. V angličtine sa s touto témou stretávame pod názvom independent learning. V našom novembrovom teaching tipe sa pozrieme na to, ako podporiť samostatnosť a nezávislosť študentov, aby boli úspešní  v školskom prostredí, ale aj mimo neho.

 

Vysvetlite študentom predpokladané vzdelávacie ciele

Zdieľanie očakávaných výučbových cieľov pomáha študentom porozumieť, čoho sa snažia dosiahnuť, a neskôr aj posúdiť, či bol daný cieľ splnený. Nižšie uvádzame tabuľku nachádzajúcu sa v učebnici, ktorá jasne špecifikuje ciele jednotlivých hodín v rámci unitu. Objasnite študentom, ktorý konkrétny jav by mali na konci danej lekcie ovládať.

Pre zväčšenie kliknite na obrázky:

unit 1 blue a

unit 1 blue b

 

check

Študenti si môžu rovnako stanoviť vlastný cieľ vo vzťahu k oblastiam, v ktorých si nie sú istí, napr. „v tejto úlohe je mojim cieľom hovoriť plynulejšie/používať väčší rozsah slovnej zásoby/bezchybne používať tretí kondicionál“. V rámci písania si študenti napríklad môžu vytýčiť cieľ: „rád by som napísal esej, ktorá je efektívne štruktúrovaná“. Daný osobný cieľ potom napíšu na začiatok svojej práce a vy naň môžete konkrétne reagovať. Povzbuďte ich, aby sa pred písaním pozreli na spätnú väzbu k predchádzajúcej práci a zamerali sa na kľúčové poznámky.

 

Sústreďte sa na proces dosahovania cieľa

unit 1 blue 4

Študenti potrebujú pochopiť nielen to, čo je ich vzdelávacím cieľom, ale aj to, ako ho dosiahnuť. Príklady odpovedí a vzorové vety sú dobrým vodítkom pre jednoduchšie pochopenie úlohy. V nasledujúcom cvičení sú študenti vyzvaní k diskusii vo dvojiciach o možných odpovediach, aby si ujasnili myšlienky pred reálnym splnením úlohy. Zároveň môžu porovnávať rôzne druhy odpovedí a diskutovať, ktorá z nich im pripadá najvhodnejšia.

Neoddeliteľnou súčasťou správneho splnenia úlohy sú jasne zadané inštrukcie, pomôcť však môžu aj špeciálne cvičenia, ktoré detailne radia, na čo sa pri danej úlohe zamerať napríklad pri prípravách na jazykové skúšky.

during the task

 

Poskytnite príležitosti k sebareflexii

Sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie výkonu, rovnako ako úvaha o tom, či boli vytýčené ciele splnené, môžu študentom pomôcť lepšie si uvedomiť svoje silné a slabé stránky. Príležitosti pre hodnotenie a reflexiu nemusia zabrať príliš veľa času. Po úlohe, alebo na konci hodiny, môžete v rámci dvoch minút položiť otázku „Čo zvládate lepšie ako na začiatku lekcie?“  a dať  tak študentom priestor pre úvahu.

Nasledujúce cvičenie podnecuje k zrekapitulovaniu a vyhodnoteniu jednotlivých krokov študenta vo vypracovanej úlohe. Neskôr môže porovnať, či si viedol lepšie ako minule, tým budovať svoje sebavedomie a zvyšovať svoju motiváciu.

did you

 

Poskytujte spätnú väzbu

Spätná väzba má na učebný proces a následný úspech veľmi silný vplyv. Pri známkovaní písomnej práce môžete študentom napríklad uviesť jeden komentár ku každému z nižšie uvedených bodov. Študenti sú potom schopní lepšie identifikovať, v čom sa zlepšili, rovnako ako rozoznať, kde potrebujú pridať.

  • Osvojená/zvládnutá oblasťstar-icons2
  • Oblasť zlepšenia/pokroku
  • Oblasť, na ktorej je potrebné pracovať
  • Ako na nej pracovať

Spätnú väzbu nemusí poskytovať vždy len učiteľ, prínosne sa môžu hodnotiť aj spolužiaci navzájom. V nasledujúcom cvičení je študentom poskytnutý „checklist“, na ktorý sa majú zamerať pri písaní e-mailu. Po dopísaní e-mailu môžete tieto body využiť v rámci vzájomného hodnotenia študentov, pri ktorom posúdia, či napísaný text spolužiaka reaguje na všetky požiadavky.

write your reply

 

 

Zmienené prístupy a ukážky sú prevzaté z novej učebnice Formula, ktorá študentov pripravuje na skúšky Cambridge English hlavne v jazykových kurzoch, na hodinách angličtiny na stredných školách či v rámci samoštúdia. Viac informácií o tomto titule nájdete TU

 

Prajem Vám šikovných a samostatných študentov.  :-)

 

Vaša metodička

Mgr. Vlasta Dohnalová

Metodik/odborný konzultant pre AJ

vlasta

 

create formula

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson