Tipy do výučby

Jednou z najväčších výziev, ktorým čelia učitelia nielen cudzích jazykov na svojich hodinách, je  správna motivácia a udržanie pozornosti študentov. V prvom tohtoročnom tipe do výučby sa zameriame na metódu integrovaného vzdelávania CLIL (Content and Language Integrated Learning), ktorá vám pomôže hodiny angličtiny ozvláštniť a namotivovať študentov.

Pomocou CLIL sa so študentmi učíme a používame cudzí jazyk pre osvojenie vedomostí z iných predmetov. Nejde však iba o využitie poznatkov z iného predmetu k výučbe slovnej zásoby alebo gramatiky, ale aj o to, získať v danom predmete vedomosti nové. Okrem jazykového cieľa má teda výučba metódou CLIL aj cieľ obsahový.

Príklad z hodiny prírodopisu. Obsahovým cieľom hodiny môže byť zoznámenie študentov s jednotlivými triedami živočíchov a jazykovým cieľom potom precvičenie  prídavných otázok.

vocabulary animal groups
vocabulary animal groups 2

CLIL umožňuje použitie cudzieho jazyka v prirodzených situáciách. Študenti sa učia poznatky, ktoré môžu bezprostredne aplikovať. Podporuje sa tým prepojenie výučby cudzieho jazyka s reálnym svetom, ktoré podnecuje študentov v hľadaní odpovedí na otázky z ich života. Integrované vzdelávanie rozvíja aj schopnosť kritického myslenia. Študenti majú možnosť hodnotiť a analyzovať informácie, ktoré sa dozvedajú a majú tým aj možnosť lepšie im porozumieť.

CLIL hodiny môžu byť zostavené rôznymi spôsobmi. Nižšie nájdete jednoduchú štruktúru, pomocou ktorej môžete metódu CLIL zaviesť aj do vašej triedy.

.

Vyberte si zaujímavú tému

Voľba atraktívnej témy, ktorá vašich študentov zaujme a bude im mať čo ponúknuť, je kľúčová. Zaujala by vašich študentov hodina zemepisu, na ktorej by sa naučili čítať z mapy sveta? Alebo skôr hodina dejepisu, na ktorej by sa dozvedeli o vynálezoch starovekého Grécka? Fantázii sa medze nekladú.

Príkladom pre našu hodinu môže byť téma Sources of energy.

Bez toho, aby ste o téme hodiny študentom povedali, napíšte na tabuľu slovo „electricity“. Pomôžte študentom vytvoriť myšlienkovú mapu na tému, alebo pomocou metódy brainstormingu prísť na čo najviac vecí, ktoré sa s elektrinou spájajú. Nechajte študentov týmto spôsobom prísť na to, čo by mohlo byť témou lekcie.

 

Vhodná slovná zásoba a gramatika

V nadväznosti na zvolenú tému a jazykovú úroveň vašich študentov vyberte niekoľko slovíčok, na ktoré sa budete počas hodiny sústrediť.

vocabulary sources of energy

Zároveň majte na pamäti, že CLIL hodina by mala spĺňať aj svoj jazykový cieľ. V našom prípade to môže byť napríklad precvičenie modálneho slovesa can pomocou nasledujúceho cvičenia:

do you save energy

Dajte študentom šancu vzájomne porovnať svoje odpovede a hľadať pre ne argumenty. Budú mať tak možnosť konfrontovať svoje názory so svojimi spolužiakmi a nazrieť na danú tému z inej perspektívy.

 

Text na čítanie

im william

Ďalším krokom môže byť výber vhodného textu na čítanie, ktorý študentom danú tému priblíži. Text by mal obsahovať vybranú slovnú zásobu a gramatiku. V nasledujúcom texte majú študenti za úlohu doplniť slová z tabuľky so slovnou zásobou vyššie.

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok alebo ho stiahnite)

 

Reflexia v kreatívnom duchu

Na koniec lekcie umožnite študentom kreatívne využiť novo získané vedomosti. Môže to byť vytvorením vlastného projektu o zdrojoch energie, napísaním úvahy na tému šetrenia energiami alebo grafickým znázornením toho, čo najdôležitejšie sa na hodine dozvedeli. Týmto spôsobom si študenti spoja prebranú tému so svojimi osobnými skúsenosťami a všetko si tak lepšie zapamätajú.

 green bulb 2

 

Zmienené ukážky a postupy sú prevzaté z učebnice GoGetter, ktorá je vhodná pre výučbu na 2. stupni základných škôl. Učebnice ponúkajú štyri CLIL lekcie v každej úrovni. Lekcie pokrývajú rôznorodé témy a  sú navrhnuté pre použitie na hodine alebo pre domáce vypracovanie. Viac informácií o učebnici nájdete tu.

Prajem Vám veľa zábavy pri plánovaní i realizácii CLIL lekcií.

 

Vaša metodička

Mgr. Kateřina Myšáková

Metodik/odborný konzultant pre AJ

katka-mysakova

 

 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson